Çuňňur tejribe: poliester sergisine syn

Sergi bilen tanyşlyk:

Dokma dünýäsine gadam basyň we Polyesterde modanyň geljegini öwreniň - dünýäniň dürli künjeklerinden pudak ýolbaşçylaryny, täzelikçileri we höwesjeňleri birleşdirýän tolgundyryjy konferensiýa.Tekstilgprom Russiýada we Gündogar Europeewropada dokma senagatynyň iň täsirli sergisidir we dünýäde gowy abraýdan peýdalanýar.Indi Gündogar Europeewropadaky 100,000-den gowrak hünärmen alyjy üçin bazara satyn almak we düşünmek üçin möhüm kanal boldy.Sergi dokma önümleriniň çylşyrymly dünýäsine haýran galdyryjy syýahat etdi we innowasiýa we döredijilik çäklerinden geçen adatdan daşary tejribe boldy.

Poliester mata sergisi

1. Täzelikleri görkeziň:

Sergi poliester süýüminiň innowasiýasy üçin meýdança boldy, sergä gatnaşyjylar poliester tehnologiýasynyň soňky gazananlaryny görkezdiler.Ekologiýa taýdan arassa alternatiwalardan başlap, iň soňky önümçilik proseslerine çenli sergi zalynda döredijilik we ugurtapyjylyk wizual toýy görkezilýär.

moda sergisi

2. Durnukly ösüş ünsi özüne çekýär:

Maslahatyň dowamynda iň täsir galdyryjy mowzuklaryň biri, pudagyň durnuklylyga bolan ygrarlylygydy.Gatnaşanlar gaýtadan işlenen poliester wariantlaryny we durnukly önümçilik usullaryny hödürlänler bilen eko-düşünjeli tejribeleriň köpelendigine şaýat boldular.“Polyester Expo” dokma pudagynda ekologiýa taýdan arassa tejribeleriň barha artýan ähmiýetini gaýtalaýar.

Gaýtadan işlenen poliester süýümli çig mal sergisi

3. Modanyň iň soňky ugry:

Birnäçe marka sergide soňky poliester döredijiligini görkezdi we adamlara modanyň geljegi barada düşünje berdi.Gatnaşanlara innowasion matalar, batyrgaý dizaýnlar we tehnologiýa bilen modanyň birleşmegi görkezilen tomaşa hezil etdi.“Polyester Show” poliesteriň köpugurlydygyny görkezýär, eşiklerimizi kabul ediş we geýiş usulymyzy üýtgetmek mümkinçiligini görkezýär.

Poliester süýüm sergisi

4. Jemgyýetçilik baýramy:

Sergi özboluşly aragatnaşyk platformasyny üpjün edýär we hünärmenleriň, öndürijileriň we höwesjeňleriň arasyndaky baglanyşygy ösdürýär.Gatnaşanlara pikir alyşmak, hyzmatdaşlygy gurmak we poliester jemgyýetiniň içinde global ulgam gurmak mümkinçiligi bar.Poliester we dokma täzeliklerine bolan höweslerini paýlaşmak üçin pikirdeş adamlar bir ýere jemlenende, atmosfera elektrikdi.

Poliester süýüm Russiýanyň ýeňil senagaty sergisi

5. Esasy alyp barmak we durmuşa geçirmek:

Asyl gymmaty, “Polyester Show” sergisine gatnaşyjylar maglumatlaryň baýlygyna çümüp barýarka, amaly çärelere degişlidir.Durnukly tejribäni önümçilik proseslerine goşmak ýa-da iň soňky poliester garyndylaryny dizaýn bilen ulanmak bolsun, gatnaşyjylar öz ugurlarynda durmuşa geçirip boljak täsirli düşünjeler bilen sessiýany terk etdiler.

Moskwa sergisi

Sergä gatnaşmak barada netijeler:

Poliester sergide ylhamyň kaleidoskopydygyny subut etdi we ekologiýa taýdan arassa çig malyň dinamiki we hemişe ösýän dünýäsine göz aýlady.Durnuklylyk başlangyçlaryndan başlap, düýbüni tutujy täzeliklere çenli konferensiýa döredijiligiň, hyzmatdaşlygyň we poliesteriň moda we dokma önümçiliginiň geljegine getirýän çäksiz mümkinçilikleriniň baýramçylygydyr.Bu baý tejribä ser salanymyzda, “Polyester Show” -yň geljek ýyllarda pudagy ösdürmäge dowam etjek ylham gobelenini dokandygy äşgärdir.


Iş wagty: Mart-05-2024