Tebigy süýümler bilen deňeşdirip boljak egirme we dokma süýümleri

Gysga düşündiriş:

egriji we dokma poliester ştapel süýümi himiki süýüm görnüşleriniň iň uly mukdaryny we mukdaryny öndürmekdir, dokma kärhanalarynda we dokalmaýan mata öndürijilerinde giňden ulanylýan adaty çig mal, adaty dokma senagatydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Önümleriň klassifikasiýasy

Himiki süýüm senagaty, adatça, üç derejä bölünýär: bakja süýümi (kuwwat 5,6-6.0), gyz süýümine ýakyn güýç (ýokary güýç 5.6 - 6.0) we adaty päk gyz (güýç 4.6 - 5.4) önümçilik prosesine, çig mal, himiki süýüm görkezijileri we ş.m.
Reňkine görä tebigata ak (pagtanyň sary ak görnüşi), çig ak (ýaşyl we gök ak görnüş) iki esasy reňk bölünýär.egirme we dokma poliester ştapel süýümi, adatça, 1,4D * 38MM, birnäçe 1.2D * 32MM (1D = 1.1dtex 1.4D = 1.56dtex 1.2D = 1.33dtex)

Tebigy süýümler bilen deňeşdirip boljak amatly gaýtadan işlenen dokma süýümleri
Tebigy süýümler bilen deňeşdirip boljak az döwülen dokma süýümleri

Egriji we dokma poliester ştapel süýümimiziň esasy pursatlary we satuw nokatlary

● 1 spin egirme we dokma süýümine 20 ýyl üns beriň, bu proses kämillik we durnukly, ösen tehnologiýa, durnuklylyk we egirme deň-duşlaryndan ep-esli ýokary.(Çig mal kanallarynyň näbelliligi sebäpli beýleki öndürijiler partiýalaryň arasynda durnuksyzlyga sebäp bolýar)
● 2 chemical Himiki süýümiň daşky reňkiniň we içki hiliniň yzygiderliligini üpjün etmek üçin öz-özünden saýlanan ýokary hilli çig mal gaty ýokary.
● 3 real Hakyky ýokary güýç we pes uzalma, gyzlyk himiki süýümi bilen deňeşdirip boljak ýokary güýçli (5.8 - 6.1) ýokary sanly ýüplügiň ileri tutulmagyny üpjün edýär.
● 4 used Ulanylýan material, asyl nusgadan soň ikinji orunda durýan akartma we boýag häsiýetini, hatda boýag häsiýetini, ýokary reňk derejesini we deň-duşlaryndan has ýokary reňk çaltlygyny üpjün etmek üçin arassa.
● 5 high Ekologiýa taýdan arassa süýümleri, ýangyn saklaýjy süýümleri we beýleki önümleri ýokary derejeli önümleriň hasam giňeldilmegi. Has arassa materiallar, ekologiýa taýdan arassa ýaglar we agentler bilen eksport üçin niýetlenen ýokary derejeli markalaryň dürli daşary söwda synaglaryna gatnaşyp biler.Aşakdaky müşderiler üçin has ýokary goşmaça baha we ösüş potensialyny dörediň.

Tebigy süýümler bilen deňeşdirip boljak ýassyklardaky gaýtadan işlenen dokma önümleri
Owassyklarda tebigy süýümler bilen deňeşdirip boljak amatly gaýtadan işlenen dokma
Tebigy süýümler bilen deňeşdirip boljak ýokary güýçli gaýtadan işlenen dokma süýümleri
Sebetde görkezilen tebigy süýümler bilen deňeşdirip boljak gaýtadan işlenen dokma önümleri

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň