HCS 7D 64mm täzelenen poliester ştapel süýümi Highokary hilli

Gysga düşündiriş:

HCS 7D 64mm gaýtadan işlenen poliester ştapel süýümi (gysgaça PSF), PTA we eriten glikol polimerizasiýa etmek arkaly öndürilen PET egirmek, uzatmak we kesmek arkaly alynýar.Geotekstilleri egirmek we ýasamak, şeýle hem ýassyklary, oýunjaklary, matalary we ş.m. doldurmak üçin ulanylýar. Kompaniýamyzyň öndüren ähli önümleri müşderiler bilen ýüzbe-ýüz bolmazdan ozal berk hil barlagyndan geçýär we hili kepillendirilýär, şonuň üçin satyn alyp bilersiňiz.Productshli önümler görnüşde surata düşýär, görýän zadyňyz alýan zadyňyzdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HCS 7D 64mm gaýtadan işlenen poliester ştapel süýümi (gysgaça PSF), PTA we eriten glikol polimerizasiýa etmek arkaly öndürilen PET egirmek, uzatmak we kesmek arkaly alynýar.Geotekstilleri egirmek we ýasamak, şeýle hem ýassyklary, oýunjaklary, matalary we ş.m. doldurmak üçin ulanylýar. Kompaniýamyzyň öndüren ähli önümleri müşderiler bilen ýüzbe-ýüz bolmazdan ozal berk hil barlagyndan geçýär we hili kepillendirilýär, şonuň üçin satyn alyp bilersiňiz.Productshli önümler görnüşde surata düşýär, görýän zadyňyz alýan zadyňyzdyr.

1. , köplenç 7D, 15D önümleri köp oýnawaç zawodlary.)
Süýümli pagtanyň uzynlygy üçin 2, 32-51-64mm: maşyn doldurmak üçin amatly 32mm (meselem, 7D * 32): 51mm, 64mm (15D * 64), has oňat çeýeligi, gowşak pagta doldurma kombinasiýa enjamyny dolduryp biler.

Aýratynlyklary
Gowy ýumşaklyk, oňat ýylylyk we dem alyş ukyby, basyş astynda oňat laýyklyk, düwünlere garşy deformasiýa, ýagtylygyň hili, güýçli dartyş güýji, ýuwulýan, mör-möjeklerden, galyndylara we çyglylyga çydamly, ýylylygy saklamak pagta süýüminden 60% ýokary, we hyzmat ediş möhleti 3 esse ýokarydyr.

Programmanyň çäkleri
Oýnawaç gurjak doldurmak, öý dokma düşek ýassyk, ýassyk, ýassyk, haýwan höwürtgesi, bulut yşyklandyryş we beýleki dürli doldurmak maksatlarynda giňden ulanylýar.

Siziň bilmeli poliester ştapel süýüminiň 5 peýdasy
Önümiňizde poliester ştapel süýümleri (PSF) ulanmagy göz öňünde tutýarsyňyzmy?
Gyzlyk ýa-da gaýtadan işlenen poliester süýümleri bolsun, bularyň hemmesiniň bu 5 esasy artykmaçlygy bar.Şeýle hem, Hytaýda öndürilen doldurgyç materialy bolan HCS-i örän bäsdeşlik bahalarynda hödürläp biljekdigimizi ýadyňyzdan çykarmaň.
1. Ansatlyk bilen deformasiýa etmeýär.
Ol ne uzalýar, ne-de kiçelýär.Beýleki tebigy süýümleriň ýoklugy, ýokary ýumşaklygy we ak gurluşy bar.2.
2. Beýleki materiallar bilen birleşdirilip bilner.
Welaýat, pagta, ýüň, neýlon ýa-da viskoz ýaly önümler, aşaky önümleriň hilini ýokarlandyrmak we dürli peýdalanmak üçin birleşmek isleýär.Mysal üçin, käbir işleýän dokma önümleri pagtanyň rahatlygyndan peýdalanýarlar we poliesteriň berkligi bilen birleşdirýärler.
3. lightagtylyk.
El degirmek üçin ýumşak, ýöne bu onuň berk we çydamly material bolmagyna päsgel bermeýär.
4. Az çyglylygy siňdirýär.
Bu kömelekleri, galyndylary we bakteriýalary ýok etmäge mümkinçilik berýär.Bu diňe bir çydamlylygyny ýokarlandyrman, eýsem tehnologiýamyzda gazanan erbet yslaryň, häsiýetleriň hem öňüni alýar.
5. Syýa has gowy siňdirilmegi.
Poliester eşikleri köplenç has açyk we çydamly reňklere we yzlara eýe.Şol sebäpli köýnek, üst we köýnek üçin hödürlenýän dokma önümleri esasan poliester süýümlerinden durýar.
Tebigy we sintetiki süýümleriň ikisi hem dürli aýratynlyklara we artykmaçlyklara eýedir;esasy tapawut, ahyrky ulanylyşyny göz öňünde tutmaly dokma tehnologiýasydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň